Nová kolekce značky O´la Voga právě v prodeji!

Reklamace

Základní právní úprava

  • zák.č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
  • zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

Podmínky reklamace

- reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady výrobku (dále jen „zboží“), při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího, reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího a zcela zaplacené

- kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, kupující není oprávněný dále používat zboží, na kterém zjistil vadu. Případné další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

- pro přijetí zboží k reklamaci a zahájení reklamačního řízení je kupující povinen předložit prodávajícímu:

  • originál dokladu o zakoupení zboží, které je zároveň záručním listem,
  • reklamované zboží, které musí být kompletní, řádně vyčištěno tak, aby posouzení reklamace nebránilo obecným zásadám hygieny. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nebude splňovat zásady všeobecné hygieny.

Vyplňte reklamační formulář, který si stáhnete zde a přidejte do balíku spolu se zbožím.

Zboží zašlete na adresu:

Enemiq s.r.o.

M.R. Štefánika 1939/7

914 51 Trenčianke Teplice

Slovensko

Záruční doba

Záruční doba zboží je 24 měsíců a začíná běžet v den předání zboží kupujícímu. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

Prodávající neodpovídá také za vadu zboží, na kterou kupujícího upozornil as ohledem na kterou mu byla poskytnuta prodávajícím sleva z kupní ceny.

Záruka se vztahuje na:

- výrobní vady zboží, vady materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a které se vyskytnou v průběhu záruční doby a to při dodržení účelovosti zboží, doporučeného způsobu používání, ošetřování a údržby zboží.

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vzhledové a funkční změny zboží a jejich součásti mající původ v běžném opotřebení, případně vyplývající z charakteristických vlastností daného zboží nebo materiálu ze kterého je zboží vyrobeno,

- opotřebení v důsledku nedodržení účelu používání,

- mechanické poškození (ostré předměty apod),

- poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu, parfémů, make-up, jiné dekorativní kosmetiky a jiných agresivních látek.

Způsob rozhodování o reklamaci

- prodávající potvrdí převzetí reklamovaného zboží a zahájení reklamačního řízení odesláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři. Zaměstnanec pověřený vyřizováním reklamací je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. vypracování odborného posudku. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení.

- prodávající je povinen zaslat kupujícímu prostřednictvím e-mailu potvrzení o reklamaci (reklamační lístek), tzn. o tom, že prodávané zboží reklamoval a o způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, nevyhoví-li reklamaci v celém rozsahu.

Vyřízení reklamace

- ukončení reklamačního řízení:

  • odevzdáním nebo zasláním opraveného zboží, výměnou zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na kupní cenu zboží nebo závažnost vady,
  • vrácením kupní ceny zboží,
  • vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny zboží,
  • odůvodněným zamítnutím reklamace.

Výše uvedené způsoby vyřízení reklamace závisí na charakteru reklamované vady (vada odstranitelná, neodstranitelná) a příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Tato stejná práva má kupující, jde-li o opětovné vyskytnutí se vad nebo větší počet vad, pro které nemůže kupující věc řádně užívat (větší počet vad - alespoň 3 vady, opětovné vyskytnutí se vad - výskyt stejné vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách v rámci reklamace).

Kupující je povinen si reklamované zboží převzít ve sjednané lhůtě, nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace e-mailem, který kupující uvedl v reklamačním formuláři.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz